Fundació Proideba

Documents institucionals & Protocols

Estatuts de la Fundació Proideba

Article 1r.- La Fundació ara creada tindrá la denominació de Fundació Privada Promocio i Desenvolupament Illes Balears (PROIDEBA) […] L’ámbit d’actuació de la Fundació comprén el territori de les Illes Balears.
[…]
Article 3r.- La Fundació que es crea té carácter privat i naturalesa permanet, classificant-se com Fundació per “el tercer i quart món” per fins d’interés general.

Codi Ètic i de Conducta – Canal Ètic – Comitè d’Ètica

A la Fundació Proideba prenem com a propi el Codi Ètic i de Conducta de La Salle, on es recullen els compromisos i les responsabilitats ètiques en la gestió de les activitats desenvolupades per la Xarxa d’Obres Educatives de Germans de les Escoles Cristianes –La Salle Districte Arlep–, que han de ser conegudes i assumides per tots els qui la integren.

La Salle Distrito Arlep es recolza en el Comitè d’Ètica com a responsable del seguiment del compliment i revisió periòdica del Codi Ètic i de Conducta, així com de la investigació de qualsevol cas que, davant d’ell exposat, suposi l’incompliment o la vulneració de les conductes recollides al text citat o de la normativa legal vigent.

Qualsevol persona que conegui aquests fets o els pateixi pot contactar amb el Comitè d’Ètica a través del Canal Ètic escrivint al correu gestoretico@lasalle.es. El Comitè d’Ètica ha de garantir, d’acord amb la legislació vigent, la confidencialitat de les comunicacions rebudes, i ha d’advertir de les responsabilitats en què es pot incórrer de formular-se denúncies infundades, incertes o falses.

Protocol d’actuació en cas de denúncia d’abusos a menors

La Fundació Proideba, juntament amb l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (La Salle), són transparents en la manera de procedir davant de les denúncies d’abusos a menors de les que té coneixement, amb respostes i accions en aquests casos en què mai no s’escatimen esforços.

Proideba i La Salle han optat sempre per mantenir el compromís amb la recerca de la veritat i l’atenció a les víctimes de qualsevol tipus d’abús, condemna de manera pública aquests fets, n’assumeix la responsabilitat i trasllada la voluntat de suport a les persones afectades.

Política de Gènere i Igualtat a la Fundació PROIDEBA

La Fundació Proideba pretén ser coherent amb la Missió, Visió i Valors; per això aquest document tracta d’establir les bones pràctiques desenvolupades fins ara i d’altres aportacions, una proposta de treball institucional que il·lumini criteris, estils, activitats i projectes amb vista a seguir assegurant el dret a l’equitat de gènere i l’autonomia de la dona.

Protocol per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

La Fundació PROIDEBA està compromesa i col•labora de manera decidida amb els esforços i iniciatives, tant nacionals com internacionals, per prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

La finalitat del present Protocol és l’establiment de les regles i els procediments necessaris perquè administradors/es, representants legals, directius/es, empleats/des, voluntaris/es i col·laboradors de Fundació PROIDEBA, així com la mateixa Fundació, puguin complir amb la legislació vigent en relació amb la prevenció i detecció de possibles supòsits constitutius d’una activitat de blanqueig de capitals, així com la d’impedir que la Fundació pugui ser utilitzada en activitats de rentat de diners o de finançament del terrorisme.

Política de traçabilitat de fons

La Fundació PROIDEBA canalitza els fons rebuts d’entitats públiques, privades i particulars destinats a projectes de cooperació al desenvolupament, emergències, educació per al desenvolupament i altres programes relacionats amb la seva Missió. A més, rep donacions de particulars i empreses destinades al sosteniment general de la Fundació que es destinen igual a totes les activitats realitzades.

La Fundació PROIDEBA entén que la seva tasca no s’acaba quan ha executat les activitats que realitza, sinó quan ha informat i retut comptes a totes les persones i entitats que contribueixen econòmicament a qualsevol de les activitats de desenvolupament que duu a terme.

El “Protocol per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme”, que implica totes les persones vinculades a la Fundació, fa necessari establir clarament la traçabilitat de tots els fons econòmics que administra la Fundació. Per tot això la Junta del Patronat aprova aquest document de Política de Traçabilitat de Fons.

Fundació Proideba

Actuem sempre de forma ètica i transparent