Fundació Proideba

Voluntariat internacional, una altra manera de viure

Com pots unir-te al nostre voluntariat internacional

Voluntariat internacional de Proideba

Proideba promouen el Voluntariat Internacional com a forma de relació directa dels/de les Voluntaris/àries amb les comunitats empobrides del Sud amb les que col·laboren a través de Programes i/o Projectes de Promoció i el Desenvolupament.

Els/les Voluntaris/àries Internacionals participen en accions concretes relacionades amb els Programes i/o Projectes de Desenvolupament en marxa de Proideba, que els envia o en accions tècniques especialitzades. En el primer cas formen part, temporalment, d’un projecte i en el segon, generalment, romanen per un període més llarg complementant l’acció de la comunitat que els rep.

El Voluntariat Internacional, com en general la tasca de Proideba, s’organitza a petició dels Responsables dels Projectes de Desenvolupament en què participaran els/les Voluntaris/àries. No és, doncs, una iniciativa ni dels grups de Voluntaris/es ni de Proideba.

Les condicions finals de participació es dialoguen i es pacten entre els Responsables de rebre els/les Voluntaris/àries i la direcció de Proideba.

Per la seva temporalitat o les característiques dels/de les participants, al Voluntariat Internacional podem distingir dues modalitats: Voluntariat d’Estiu i Voluntariat Internacional de Llarga Durada.

Aquest Voluntariat s’inscriu en el marc descrit: definició, principis d’acció, objectius, requisits i drets i deures, i es concreta en les propostes que segueixen.

Objectius del voluntariat internacional

Prendre consciència de la realitat del món dels/de les empobrits/des, de manera que impulsi el voluntari/ària a prendre decisions que poden portar a un canvi de vida.

Convertir-se en agents sensibilitzadors del seu entorn familiar, laboral i d’amistats, exercint així un efecte multiplicador de transformació social.

Comprometre’s de manera eficaç i continuada, amb les accions (locals i/o internacionals) dutes a terme per Proideba.

Condicions necessàries per ser Voluntari/a Internacional

A més dels Requisits generals per participar en el Voluntariat Proideba, per al Voluntari Internacional s’afegeixen els següents:

–Que compleixi els requisits d’edat per a aquesta modalitat de Voluntariat.

–Que formalitzi per escrit la seva petició a Proideba, atenent els procediments i els terminis que estableixin cada any.

–Que es comprometi a col·laborar amb Proideba, com s’estableixi a l’Acord d’Incorporació.

–Que estigui capacitat/da físicament per realitzar el Voluntariat al lloc concret on es desenvolupi.

–Que tingui maduresa afectiva, que sigui tolerant, honest/a, amb esperit obert, desitjos de superació, equilibri personal, capacitat per fer front als canvis i/o fracassos durant el període de Voluntariat.

–Preferiblement que sigui Voluntari/a Local de Proideba, que formi part d’una Comunitat o Grup Lasal·lià pel qual se sent enviat/da.

–Que estigui disposat/da a treballar en equip, duent a terme el projecte “junts i per associació” amb els altres Voluntaris/àries.

–Que participi activament en totes les activitats de formació que programi Proideba amb què s’incorporarà a la realització del Voluntariat Internacional. I que consideri el període de formació com a part del procés de selecció per participar finalment al Projecte.

–Que conegui i accepti complir el “Protocol de Seguretat” establert per Proideba per al Programa de Voluntariat Internacional en què participa.

–Que accepti realitzar les avaluacions programades del Projecte de Voluntariat en què participarà.

-Que adquireixi el compromís de ser difusor/a de l’experiència viscuda i de continuar treballant solidàriament per la promoció i el desenvolupament dels països empobrits.

Voluntariat Internacional d’Estiu

El Voluntariat Internacional d’Estiu és un Programa de Voluntariat Internacional de Curta Durada que Proideba ofereix a persones adultes, especialment del seu entorn (Voluntaris/es Locals, Socis/es, simpatitzants, etc.), per apropar-se a algun dels Projectes de Desenvolupament que donen suport als països empobrits. Aquest apropament es fa sobre la base d’un treball concret a realitzar durant l’estada a una Comunitat d’Acollida del Sud ia petició d’aquesta.

Aquest Voluntariat s’acomoda a la disponibilitat temporal dels/de les participants, encara que en condicions normals es realitza als mesos de juliol i agost i per un període d’entre 4 i 6 setmanes.

A l’estiu

Atreveix-te a baixar al món

Objectius, requisits, condicions, formació

Objectius del Voluntariat Internacional d'Estiu

Conèixer de primera mà, per part dels/de les Voluntaris/es, la tasca que realitza Proideba que envia als/les Voluntaris/es i la de la Comunitat amb què s’estableix aquesta relació de col·laboració. Dit d’una altra manera, els/les Voluntaris/àries posaran rostre i nom a la Cooperació al Desenvolupament en què participa Proideba.

Arribar a formar part del lloc on són enviats/des. Per Proideba, el treball concret que es pugui dur a terme, és només un mitjà per assolir aquest objectiu.

Requisits per participar al Voluntariat Internacional d'Estiu

A més dels Requisits generals per participar al Voluntariat de Proideba i els que se citen a l’apartat Condicions necessàries per ser Voluntari/a Internacional, s’afegeixen els següents:

–Que el/la voluntari/a hagi complert 21 anys a l’hora de viatjar cap al lloc del projecte.

–Que formalitzi per escrit la seva petició a Proideba, atenent els procediments i els terminis que estableix Proideba. De manera habitual, la petició es fa en un imprès específic per al Voluntariat d’Estiu entre els mesos de setembre i desembre de l’any anterior al de participació. A més, hi pot haver una entrevista amb el/la Delegat/da Local de Poideba.

–Que tingui disponibilitat de temps adequada per participar en algun dels grups establerts.

–Que es compromet a col·laborar amb Priodeba, com s’estableixi a l’Acord d’Incorporació al Voluntariat.

–Que es comprometi, amb la resta del grup, a elaborar i complir el “Projecte de Grup”.

–Que participi a totes les sessions de formació establertes per Proideba. Aquesta formació és imprescindible i forma part del procés de selecció de cada voluntari/a.

Condicions en què es participa al Voluntariat Internacional d'Estiu

El Voluntariat d’Estiu s’organitza al voltant de les peticions o confirmació de continuïtat de Projectes arribades a Proideba entre el setembre i el desembre l’any anterior a l’estiu en què es realitzarà el Projecte.

Proideba organitzarà els grups de voluntaris/es amb els/les seleccionats/des. En la formació dels grups s’atendran qüestions com ara idioma del país de recepció, activitat a realitzar, complementarietat en la composició dels grups, experiències prèvies al Voluntariat Internacional, etc. Tots els grups tenen assignat un Coordinador/a del Grup que exercirà funcions d’animació i coordinació del Grup; també és qui es coordina, segons Proideba, amb la Comunitat d’Acollida, durant la preparació i mentre es realitza el Projecte d’Estiu.

Al país de destinació, els/les voluntaris/es seran rebuts/ades per una Comunitat d’Acollida (normalment una Comunitat de Germans de La Salle) que es responsabilitza del Grup. Habitualment els/les Voluntaris/àries resideixen a la casa dels Germans i participen de les activitats de la Comunitat.

Els/les Voluntaris/àries d’Estiu assumeixen la Missió, Visió i Valors de Proideba que és qui els envia, així com els Codis de Conducta amb què s’han compromès, especialment el relatiu a Fotos i Informacions sobre el Tercer Món. Així mateix accepta i respecta les normes i els costums de la Comunitat d’Acollida.

Per a Proideba, el Voluntariat Internacional en general i el Voluntariat d’Estiu en particular, són la seva cara visible als llocs on acudeixen i en aquest sentit adquireixen una responsabilitat particularment important.

Proideba enviarà, amb temps suficient, a la Comunitat d’Acollida els noms dels/de les participants així com una breu ressenyen de cadascun/a, el “Projecte del Grup” i qualsevol altre document que consideri important perquè hi hagi un coneixement previ de els/les Voluntaris/es.

Proideba proporcionarà als/les Voluntaris/àries tota la informació necessària sobre la persona Responsable de la Comunitat d’Acollida i de la pròpia Comunitat: adreces, telèfons, correus electrònics, etc. per mantenir una relació fluida, però discreta, amb els qui rebran el Grup de Voluntaris/es.

Proideba contracta una assegurança de viatge per als/les voluntaris/es, que inclogui les contingències comunes durant la seva estada. Aquesta assegurança és nominal i se n’emportarà una còpia i els protocols d’actuació i contacte a Espanya amb l’empresa asseguradora. De qualsevol incident avisaran, igualment, Proideba.

Els/les Voluntaris/es d’Estiu porten els seus viatges d’anada i tornada al país on viatgen pagats i tancats. Quan així s’exigeixi pel país on es viatja, portaran els seus visats en regla i per a tot el temps de la seva estada. La Comunitat d’Acollida assegura qualsevol altre tràmit administratiu necessari per al país, com ara Carta d’Invitació, Confirmació o Ampliació de Visats, tràmits amb les autoritats locals d’immigració, etc. Així mateix, durant l’estada, proporcionaran als/les voluntaris/es, si cal, ajuda en cas de pèrdua o robatori de documents, contacte amb les autoritats consulars espanyoles, companyies aèries, etc.

Proideba aporta amb recursos econòmics propis les despeses del voluntariat de manera que estiguin ateses el projecte a realitzar, l’estada i altres viatges dels/de les Voluntaris/àries. Això no treu que el Voluntariat, com qualsevol altre simpatitzant de la Missió de Proideba, no pugui contribuir econòmicament a les finalitats de la Fundació.

Formació del Voluntariat d'Estiu

Per a Proideba, la formació del Voluntariat és part essencial de la seva acció i no només perquè sigui una de les obligacions que marca la Llei de Voluntariat.

Pel que fa al Voluntariat d’Estiu s’estableixen dues vies de formació complementàries l’una de l’altra. Una formació OnLine a través de l’Aula Virtual i una formació presencial, en què participen tots els Voluntaris d’Estiu.

La Formació està coordinada pel Director/a i el/la Responsable del Departament de Voluntariat de Proideba i en les Delegacions pel/la Responsable de Voluntariat/da.

Formació OnLine a través de l’Aula Virtual

El curs OnLine inclou els temes següents: Proideba, marc institucional; Models de solidaritat; Codi Deontològic del Cooperant; Opció pels pobres; Viure en comunitat; Anar, estar i tornar; Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); Globalització i Desenvolupament; L’educació en la promoció i el desenvolupament dels països empobrits; Dona i Desenvolupament.

Aquesta formació inclou qüestionaris d’avaluació, exercicis pràctics, i intercanvis entre ells i amb Voluntaris Internacionals amb experiència per mitjà de xats i fòrums.

Formació a les Trobades Presencials.

Aquestes trobades formatives presencials tenen per objectiu conèixer-se com a grup i elaborar el “Projecte de Grup”; preparar en comú les tasques que realitzaran al lloc de destinació i les tasques individuals, si n’hi hagués; reflexionar en comú sobre alguns dels continguts del Curs On-Line i preparar-se per actuar amb criteris comuns com a Grup i com a enviats/des per Proideba.

A aquestes trobades solen assistir Voluntaris/àries d’Estiu anterior per orientar els qui participaran immediatament. Aquesta participació, a més de donar seguretat als/les Voluntaris/àries i assessorar sobre qüestions pràctiques, forma part de la continuïtat necessària en els compromisos de Proideba i la Comunitat que acull Grups de Voluntariat per un període acordat.

Voluntariat Internacional de Llarga Durada

En vista de la col·laboració de Proideba amb els seus contraparts locals en els darrers anys i de les perspectives de futur de la mateixa, tant Proideba com les seves contraparts, entenen que el Voluntariat Internacional de Llarga Durada pot ser un suport oportú a la tasca d’acompanyament del desenvolupament al sector de l’educació, que Proideba realitza.

Així mateix, es percep que les contraparts locals estan realitzant una creixent oferta per a aquest tipus de Voluntariat i mostren una disposició a preparar-se com a entitats, per acollir aquests Voluntaris.

El Programa de Voluntariat Internacional de Llarga Durada pretén ser un instrument que dinamitzi aquest tipus de Voluntariat Internacional i faciliti la seva incorporació a processos de desenvolupament en marxa, mitjançant una adequada preparació dels/de les Voluntaris/àries, l’establiment d’unes condicions econòmiques que ho facin possible i l’oportuna difusió i apropament de l’oferta de places als demandants.

Pren-te el temps necessari

per formar part d’una comunitat en un país empobrit

Objectius, requisits, formació

Objectius del Voluntariat Internacional de Llarga Durada

Respondre a la creixent demanda, per part de les contraparts dels països del Sud a Proideba, de Voluntaris/àries amb qualitat personal i professional que donin suport a tasques específiques i per un temps prolongat.

Impulsar el Voluntari/ària a prendre decisions que poden portar a un canvi de vida, atès que ja té consciència de la realitat injusta que pateixen els empobrits.

Convertir-se en agent sensibilitzador/a del seu entorn personal, laboral i social.

Comprometre’s de forma eficaç i continuada amb les accions de Proideba, amb què participa, o una altra organització de caràcter similar.

Requisits per participar com a Voluntari/a Internacional de Llarga Durada

A més dels Requisits generals per participar al Voluntariat de Proideba i els que se citen a l’apartat Condicions necessàries per ser Voluntari/a Internacional, s’afegeixen els següents:

–Que el/la Voluntari/a hagi complert 22 anys a l’hora de viatjar cap al lloc del projecte.

–Que formalitzi per escrit la seva petició de participació al Programa atenent els procediments i els terminis que estableixi Proideba.

–Que participi, activament, en les activitats de formació específiques per al Voluntariat Internacional de Llarga Durada.

–Que tingui capacitat (titulació acadèmica i/o capacitació professional demostrable), per desenvolupar i ser responsable de l’activitat que desenvoluparà.

–Que conegui, almenys a nivell bàsic, l’idioma del país on es faci la prestació voluntària.

–Que sigui Voluntari/a Local i hagi participat en algun Programa de Voluntariat Internacional en alguna de les ONGD Lasal·lianes o una altra organització similar.

–Que manifesti respecte pels valors i les creences, tant de Proideba, com de l’organització que el rep.

–Que signi, juntament amb Proideba i la Institució que us rebrà com a Voluntari/ària, l'”Acord d’Incorporació al Voluntariat de Llarga Durada” en què es contemplen, respecte al voluntari/ària: les dates i les funcions a realitzar, el acompanyament i les seues avaluacions, així com el règim econòmic. L’acord especifica, així mateix, els compromisos de Proideba, que envia al Voluntari/ària, i els de l’entitat que el rep.

–Que es comprometi a tornar, un cop finalitzat el període de temps establert.

Condicions i compromisos per a la participació al Voluntariat Internacional de Llarga Durada

Proideba mantenen una convocatòria actualitzada i permanent de les places de Voluntariat Internacional de Llarga Durada que reben i accepten de les seves contraparts al Sud.

Aquesta oferta es comunica periòdicament als/les delegats/des locals.

Selecció

Les persones que vulguin optar a alguna de les places de Voluntariat Internacional de Llarga Durada hauran demplenar el mateix formulari que sutilitza per al Voluntariat Internacional d’Estiu.

La selecció de candidats/es es fa sobre la base de l’estudi del formulari rebut i, almenys, dues entrevistes personals amb membres del Departament de Voluntariat de Priodeba.

El procés de selecció finalitzarà en acabar la formació com a Voluntari/ària de Llarga Durada.

Per ser Voluntari/a Internacional de Llarga Durada cal ser Voluntari/a Local Proideba i haver participat, almenys, al Programa de Voluntariat Internacional de Curta Durada de Proideba. Si s’ha estat Voluntari fora de l’àmbit de les ONGD Lasal·lianes, la prestació voluntària haurà de ser admesa expressament com a vàlida per Proideba.

Formació

És condició imprescindible fer una formació específica. En principi es considera la més adequada el curs presencial impartit a Madrid per l’Escola de Formació Missionera, amb la qual col·laboren l’Associació PROYDE i la Institució La Salle.

Depenent de circumstàncies personals, es podrà oferir alternativament, una formació OnLine, preparada per Proideba en col·laboració amb l’Escola de Formació Missionera que comptarà amb tutories realitzades pels professors titulars de l’Escola de Formació Missionera o per un observador acompanyant durant la formació.

Si no fos possible realitzar la formació proposada, es podrà oferir alternativament, una altra via de formació assimilable a les anteriors.

Règim econòmic

El que es diu a continuació s’estableix amb caràcter general tant pel/per la candidat/a a Voluntari/ària Internacional de Llarga Durada com per a les ONGD Lasal·lianes. En cada cas, s’establirà de comú acord i figuraran a l’Acord que se signi, les particularitats que siguin convenients.


Els costos econòmics de la prestació voluntària tindran com a propòsit garantir que aquesta prestació voluntària es pugui fer en unes condicions dignes i facilitar la reincorporació sociolaboral del Voluntari/a al retorn.

Els costos econòmics de la prestació voluntària són un compromís compartit dels qui hi participen: el/la Voluntari/ària, la contrapart local i l’ONGD Lasal·liana. Amb caràcter general, els costos econòmics seran compartits entre les tres parts i reflectits a l’Acord d’Incorporació.

Proideba formalitzarà una assegurança de viatge i estada que contempli una cobertura adequada. A més, dotarà un fons de repatriació per cada Voluntari/ària, a fi de facilitar-ne la reincorporació sociolaboral al retorn. La forma d’abonar aquest fons de repatriació s’establirà de comú acord amb el/la Voluntari/a, després d’estudiar-ne la situació personal.

Les condicions econòmiques que regeixin la prestació voluntària quedaran recollides dins de l’Acord d’Incorporació al Voluntariat de Llarga Durada subscrit entre les parts per donar cobertura a aquesta prestació, descrivint explícitament els compromisos adquirits per cada part.

Acompanyament

Proideba designarà un acompanyant o tutor, dentre el seu personal, per a cada Voluntari/a.

Seran funcions de l’acompanyant o tutor/a: supervisar tot el procés de formació del Voluntari/ària i donar el Vist i plau a la formació realitzada, fent efectiva la selecció del Voluntari/ària. Durant la prestació voluntària, comunicar-se amb el/la Voluntari/ària almenys una vegada al trimestre, garantint, en tot cas, que sigui de manera fluida.

L’acompanyant es responsabilitzarà que el/la Voluntari/a li enviï les avaluacions semestrals corresponents i remetrà al Voluntari/a els comentaris i recomanacions que consideri oportuns per millorar-ne la prestació voluntària. Al final de la prestació voluntària l’acompanyant es responsabilitzarà que el Voluntari li enviï l’avaluació final corresponent i realitzarà un informe final.

És també la seva responsabilitat acompanyar el voluntari/a al seu retorn, mitjançant les trobades i comunicacions amb ell/ella que consideri necessaris, per tal de: facilitar-li la seva aclimatació psicològica i personal a la nova situació; ajudar-lo en el discerniment personal i en la presa d’opcions vitals de futur; assegurar que el/la Voluntari/a rep una proposta adequada d’inserció al Voluntariat Local de Proideba o que, si és el seu desig, es comprometi en una altra organització amb fins solidaris. Donar-li suport en la seva reinserció laboral.

Realitzar l’acompanyament del Voluntari/a al retorn és una responsabilitat ineludible per part Proidebaa. Si es donés el cas, la impossibilitat per part de l’acompanyant o tutor/a per fer aquest acompanyament a la tornada, no eximeix Proideba de fer-ho, arbitrant altres mitjans alternatius.

Avaluació

El/la Voluntari/a realitzarà una avaluació semestral i una avaluació final de la seva tasca, utilitzant un formulari apropiat. Aquests informes d’avaluació han de ser visats per la contrapart local. L’acompanyant del Voluntari/ària a Proideba realitzarà els informes d’avaluació i seguiment amb la informació rebuda.

En cas d’incompliment contractual per part del Voluntari/ària o de la contrapart local, quan ho aconsellin les circumstàncies personals del Voluntari/ària o les alteracions en la tasca que se li va encomanar, i prèvia comunicació a l’Equip de Gestió Proideba, es donarà per acabada la prestació voluntària.

Quan així ho aconsellin, també poden ser raons per donar per finalitzada la prestació voluntària, els canvis en les condicions sociopolítiques del país.

Fundació Proideba

Voluntariat Internacional

Una relació directa amb les comunitats empobrides del Sud