Fundació Proideba

Pla d’Actuació anual

Pla d’Actuació 2023

Les activitats de Proideba es planifiquen anualment en un Pla d’Actuació que preveu totes les àrees de treball i les activitats que es duran a terme.

El Pla inclou, així mateix, el pressupost d’ingressos i despeses, el personal que treballa a Proideba i les seves funcions, la composició del Patronat de la Fundació.

El Pla d’Actuació 2023, va ser aprovat pel Patronat de la Fundació Proideba a la reunió del 7 de març de 2023

Fundació Proideba

Planifiquem per ser més eficaços amb els nostres recursos