Política de privacitat i protecció de dades

La Fundació Proideba, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web: fundacioproideba.org la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir al seu web o a la corresponent aplicació mòbil.

Adeqüem la nostra política de privacitat a les noves exigències, fent que sigui un text legal més senzill, visual i transparent respecte el tractament de dades que portem a terme. Volem que segueixis formant part de la nostra Fundació, per això et convidem a llegir la nostra nova política de privacitat.

En què canvia?

L’entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018 suposa un canvi per a tots els responsables de tractament perquè passarem a tenir una actitud proactiva i mesurarem el risc de les nostres actuacions. A més t’oferirem el control sobre el tractament de les teves dades personals i estarem pendents d’informar-te de qualsevol canvi o nova finalitat. Per això i, perquè ens importes, treballem per poder adequar-nos a aquest nou marc de privadesa.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és la FUNDACIÓ PROIDEBA, ubicada al Camí de Son Rapinya, 29 – 07013 – Palma de Mallorca, Illes Balears.

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

És el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar-hi a l’adreça postal de la FUNDACIÓ PROIDEBA, o bé a l’adreça electrònica proideba[at]lasallevp.es

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb FUNDACIÓ PROIDEBA, o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que en siguis col·laborador/a, donant, persona voluntària, participant de les nostres campanyes o bé que ens hagis sol·licitat informació promocional sobre les activitats, iniciatives i campanyes de la Fundació.

Quines dades personals tractem?

FUNDACIÓ PROIDEBA només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat. En cas de ser menor d’edat, necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal.

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

Dades necessàries per tal de mantenir el contacte amb tu:

Nom
Cognoms
DNI / NIE
Correu electrònic
Telèfon
Adreça postal
Aportació econòmica
IBAN (Només per a domiciliació bancària)

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Per poder complir amb la nostra missió per millorar la vida d’infants i joves en situació de vulnerabilitat, tractem les dades dels nostres, donants, persones voluntàries i col·laboradores amb aquestes finalitats:

Enviar informació sobre FUNDACIÓ PROIDEBA via WhatsApp, telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.

Demanar donatius, increments de quota i altres tipus de crides de voluntariat o de participació.

Convidar a actes o esdeveniments organitzats per FUNDACIÓ PROIDEBA.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en les quals has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades proideba[at]lasallevp.es o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb la FUNDACIÓ PROIDEBA com a persona donant, voluntària o col·laboradora, està legitimat perquè es deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de FUNDACIÓ PROIDEBA similars a aquelles en què ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a les quals FUNDACIÓ PROIDEBA està subjecta per la seva activitat.

Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en les quals voluntàriament tu hi participes.

Proveïdors que requereixin accedir a les dades per la prestació de serveis que FUNDACIÓ PROIDEBA els hagi contractat, i amb qui FUNDACIÓ PROIDEBA té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

Si en el futur FUNDACIÓ PROIDEBA realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb FUNDACIÓ PROIDEBA i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

Al nostre Delegat o Delegada Protecció de Dades, a través de l’adreça postal o electrònica indicades.

Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent FUNDACIÓ PROIDEBA afegir, modificar o eliminar l’esmentada política de privacitat quan ho consideri necessari.

En cap cas, FUNDACIÓ PROIDEBA modificarà les polítiques ni pràctiques per fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres col·laboradors sense el seu previ consentiment.

Fundació Proideba

Et respectem a tu i a les teves dades!