Fundació Proideba

Voluntariat: col·laboració solidària, desinteressada i gratuïta

Com pots unir-te al nostre voluntariat

Definició del voluntariat de Proideba

Entenem per Voluntariat el conjunt d’activitats d’interès general, desenvolupades per voluntaris/es (persones físiques), que alliberen part del seu temps per col·laborar de manera solidària, desinteressada i gratuïta, a favor de la promoció i el desenvolupament de les persones i comunitats del Tercer i Quart Món i en la sensibilització del seu propi entorn, des d’un projecte compartit amb la nostra organització, tenint com a objectiu final, assolir una societat mundial més justa i igualitària.

El voluntariat a Proideba es pot dur a terme, a les seus de la Fundació, a través de les tecnologies de la informació i la comunicació o en Projectes de Voluntariat de caràcter local o internacional.

Principis d'acció

“No podem proporcionar a les persones i comunitats empobrides, sota forma de beneficència, allò a què tenen dret per justícia”, per això el/la Voluntari/a de Proideba:
—Rebutja tota injustícia.
—Defensa els drets de la persona.
—Se solidaritza amb l’empobrit i el que pateix per promocionar i denunciar, per tal que puguin exercir els seus drets tant individualment com col·lectivament.
—Respecta la dignitat de la persona, confiant en la responsabilitat davant el futur i en la capacitat per promoure el canvi social.
—Cerca, en fraternitat amb els seus germans/es del Sud o del Nord, la solució més creativa i adequada als problemes personals i estructurals que els oprimeixen.
—Col·labora amb i des de Proideba, que promouen aquests drets i treballen per educar en la participació lliure i responsable de tots i totes.
—Contribueix al benestar social, alhora que promou nous serveis o millora els existents.

En tot cas, l’acció del Voluntari/ària de Proideba mai no substitueix la responsabilitat necessària dels poders públics en la Promoció i Desenvolupament dels seus pobles.

Objectius generals del Voluntariat

—Treballar per transformar les realitats injustes, contribuint a assolir un món més just i solidari, potenciant al màxim les capacitats de persones i comunitats, de manera que siguin protagonistes de la seva pròpia promoció i desenvolupament integral.
—Promoure, des del compromís adquirit amb la Promoció i el Desenvolupament dels nostres germans més empobrits, un canvi d’actituds personals i una implicació més gran de la societat a la qual pertanyem.
—Fer possible que “molta gent petita, fent moltes coses petites, a molts llocs petits, pot canviar el món”.

Requisits generals per participar al Voluntariat de Proideba

—Ser major d’edat; tenir el consentiment dels seus progenitors, tutors, o representants legals si es té entre 16 i 18 anys; tenir autorització expressa dels seus progenitors, tutors o representants legals si es té entre 12 i 16 anys.
—Motivació interior, lliure i sense condicionaments, ni coaccions externes. El Voluntari ha de ser conscient que s’integra en un projecte, des d’un treball solidari, per una realitat més justa i humana.
—Sentit de la responsabilitat manifestat en un compromís seriós i estable.
—Aptituds i actituds adequades al servei que cal fer: equilibri, maduresa, capacitat per relacionar-se i treballar en equip, capacitat d’adaptació.
—Compromís amb la Missió, Visió i Valors de Proideba.
—Comprometre’s a rebre una formació apropiada i integrada en un procés continuat i dinàmic.
—Disposar de temps lliure suficient per a la funció a realitzar.

Drets i obligacions

Els voluntaris tenen els següents drets

a) Rebre regularment durant la prestació de la seva activitat, informació, orientació i suport, així com els mitjans materials necessaris per a l’exercici de les funcions que se’ls encomanin.

b) Rebre en tot moment, a càrrec de l’entitat de voluntariat, i adaptada a les seves condicions personals, la formació necessària per al desenvolupament correcte de les activitats que sels assignin.

c) Ser tractades en condicions d’igualtat, sense discriminació, respectant-ne la llibertat, la identitat, la dignitat i els altres drets fonamentals reconeguts en els convenis, els tractats internacionals i la Constitució.

d) Participar activament en l’organització en què s’insereixin, col·laborant en l’elaboració, el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes o projectes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació i, en la mesura que aquestes ho permetin, al govern i administració de l’entitat de voluntariat.

e) Estar coberts, a càrrec de l’entitat de voluntariat, dels riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’acció voluntària i de responsabilitat civil en els casos en què la legislació sectorial ho exigeixi, mitjançant una assegurança o una altra garantia financera.

f) Ser reemborsades per l’entitat de voluntariat de les despeses realitzades en l’exercici de les seves activitats, d’acord amb allò previst a l’acord d’incorporació i tenint en compte l’àmbit d’actuació de voluntariat que desenvolupin.

g) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de voluntari on consti, a més, l’entitat de voluntariat en què participa.

h) Realitzar la seva activitat d’acord amb el principi d’accessibilitat universal adaptat a l’activitat que desenvolupin.

i) Obtenir reconeixement de l’entitat de voluntariat, pel valor social de la seva contribució i per les competències, aptituds i destreses adquirides com a conseqüència de l’exercici de la tasca de voluntariat.

j) Que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i protegides d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

k) Cessar en la realització de les seves activitats com a voluntari en els termes establerts a l’acord d’incorporació.


Vegeu: Llei de voluntariat (Llei 45/2015 del 14 d’octubre / BOE 15 d’octubre), Article 10. Drets dels voluntaris.

Els voluntaris estan obligats a:

a) Complir els compromisos adquirits amb les entitats de voluntariat en què s’integrin, reflectits en l’acord d’incorporació, respectant-ne els fins i els estatuts.

b) Guardar la deguda confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva acció voluntària.

c) Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica que poguessin rebre bé de les persones destinatàries de l’acció voluntària, bé d’altres persones relacionades amb la seva acció voluntària.

d) Respectar els drets de les persones destinatàries de l’acció voluntària en els termes que preveu l’article 16.

e) Actuar amb la diligència deguda i de manera solidària.

f) Participar en les tasques formatives previstes per l’entitat de voluntariat per a les activitats i funcions confiades, així com en les que amb caràcter permanent calguin per mantenir la qualitat dels serveis que prestin.

g) Seguir les instruccions de l’entitat de voluntariat que tinguin relació amb el desenvolupament de les activitats encomanades.

h) Utilitzar degudament l’acreditació personal i els distintius de l’entitat de voluntariat.

i) Respectar i tenir cura dels recursos materials que posi a la vostra disposició l’entitat de voluntariat.

j) Complir les mesures de seguretat i salut existents a l’entitat de voluntariat.

k) Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la resta de normativa aplicable.


 Vegeu: Llei de voluntariat (Llei 45/2015 de 14 d’octubre / BOE 15 d’octubre), Article 11. Deures dels voluntaris.

L’acció del Voluntariat de Proideba mai no substitueix

la responsabilitat necessària dels poders públics en la Promoció i Desenvolupament dels seus pobles.

Voluntariat de Proideba

Promoure, des del compromís, la Promoció i el Desenvolupament dels nostres germans més empobrits