Fundació Proideba

Eradicació del Treball Infantil

Un any de la 5a Conferència Mundial

“El treball infantil és una conseqüència inevitable de la pobresa, però no podem resignar-nos que existeixi”
Guy Ryder, Director general de l’OIT

El maig del 2022 va tenir lloc a Durban (Sud-àfrica) la 5a Conferència Mundial sobre l’eradicació del Treball Infantil.

Durant cinc dies, delegats de tots els països van participar en aquest fòrum internacional per conèixer, reflexionar i buscar compromisos comuns urgents.

Les darreres estadístiques ens parlen de l’existència d’uns 160 milions de nins que hi treballen. Lluny de disminuir, augmenta. Els darrers quatre anys han augmentat en 8,4 milions més de menors treballant.

Un 70% ho fan a agricultura (112 milions). Un 20%, a diferents sectors de serveis (31,4 milions). Un 10%, a sectors industrials (16,5 milions). Entre ells, el 28% dels nins de cinc a onze anys i el 35% dels de dotze a catorze anys no van a escola. Més freqüent entre els nins que en les nines, el treball infantil es desenvolupa més a zones rurals (14%) que a les urbanes (5%).

Les dades parlen per si mateixes.

El treball infantil, en sentit estricte, es defineix com el treball que priva els nins de l’escolaritat, en menyscaba el potencial i la dignitat, i és nociu per al seu desenvolupament físic i mental i implica l’esclavitud del nin, la separació de la família, i l’exposició a perills i malalties greus, o bé l’abandonament a la sort als carrers de grans ciutats a una edat molt primerenca.

La prioritat de l’OIT és eliminar, sense més demora, les pitjors formes de treball infantil d’acord amb l’article 3 núm. 182 del Conveni de l’OIT que parla de formes d’esclavitud, el treball forçós i el que danya la salut, la seguretat o la moralitat dels nins.

Atesa la realitat, és lògic que l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, tan qüestionada per molts, però tan necessària per a tothom, es proposi fites tendents a la seva eradicació:

8.7 “Adoptar mesures immediates i eficaces per eradicar el treball forçós, posar fi a les formes contemporànies d’esclavitud i el tràfic de persones i assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de nins soldats, i, d’aquí al 2025, posar fi al treball infantil en totes les formes”.

16.2 “Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic i totes les formes de violència i tortura contra els infants”.

La Fundació Proideba convida tots els qui ens en sentim part, a intensificar el compromís de fomentar una protecció social adequada, a augmentar la despesa en educació gratuïta i de qualitat, a promoure el treball decent per als adults perquè no hagin de recórrer a l’ajuda dels infants per generar ingressos familiars i invertir en sistemes de protecció de la infància.

Sensibilització i acció són necessàries i urgents. Avui, 12 de juny, celebrem el Dia Mundial contra el Treball Infantil, no volem més nins treballant sinó estudiant i jugant.